WTC The Eagles

Privacyverklaring WTC The Eagles

Wie zijn wij?

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met deze verklaring willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, WTC Eagles.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals (uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e‐mailadres (werk en/of privé)). Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige (ras, geaardheid, religie, …) informatie. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze direct verwijderen.

Op sommige activiteiten die wij organiseren zullen foto’s genomen worden en nadien gepubliceerd worden in de verslaggeving over onze activiteiten.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:

‐U zich registreert als lid van onze fietsclub;

‐U deelneemt aan een evenement of activiteit georganiseerd door de club.

‐Indien er foto’s genomen worden, zal dit NIET expliciet vermeld worden door de organisatie. U heeft steeds de mogelijkheid te melden dat u niet wenst dat foto’s van u of uw gezinsleden worden gemaakt.

Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

‐Beheer van uw lidmaatschap van WTC Eagles.

‐Informatie en communicatie:

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou zijn.

‐Foto’s:

Wij kunnen foto’s genomen op één van de door ons georganiseerde activiteiten gebruiken

op onze sociale media kanalen om reclame te maken voor onze activiteiten en diensten.

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

‐Beheer van uw lidmaatschap van de fietsclub:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om, op uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.

‐Informatie, communicatie en dienstverlening:

Wij verwerken uw persoonsgegevens ter behartiging van onze belangen om u de nodige informatie te kunnen bezorgen of u te kunnen laten gebruikmaken van onze diensten.

‐Foto’s:

Deze verwerken we op basis van uw toestemming. U kan op iedere ogenblik uw toestemming intrekken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming , tenzij in bepaalde

uitzonderlijke gevallen. Deze uitzonderlijke gevallen zijn activiteiten mede georganiseerd door derden. Denk hierbij aan bv. uitstappen waar de mede organisator toch enkele gegevens van u nodig heeft om alles in goede banen te leiden.

Waar verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door het bestuur van de club verwerkt en bewaard.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, toegang door onbevoegden of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Over welke rechten beschikt u?

U kan zich beroepen op alle rechten krachtens het Belgische en Europese recht, en in het bijzonder de volgende rechten:

°u heeft steeds toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens

Er zal steeds gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, een beperking

van de verwerking te vragen, uw gegevens te laten overdragen of om uw eerder gegeven

toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken. We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik kan maken van de door ons aangeboden activiteiten of diensten.

Vragen?

Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze verklaring, dan kan u contact opnemen via 1 van de bestuursleden.

Hoe om te gaan met aanpassingen aan deze verklaring?

Deze verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Deze verklaring kan u ten allen tijde terugvinden op de website wtceagles.be

© 2024 WTC The Eagles

Thema door Anders Norén